Kansliavdelningen

Kansliavdelningen erbjuder tjänster inom juridik, arkiv- och dokumenthantering, diarieföring och personuppgiftshantering.

På Kansliavdelningen arbetar jurister, personuppgiftsombud, huvudregistrator, arkivarier, handläggare och systemförvaltare för sjukhusets IT-system Domino LIS. Inom Kansliavdelningen finns även Sektionen för dokumenthantering som sköter diarieföring och ger rådgivning inom arkiv- och dokumenthanteringsområdet samt Sektionen för journalservice som ger service i form av exempelvis journalförfrågningar, spärrhantering, logg- och registerutdrag.

Tillförordnad avdelningschef/jurist

Göran Uppfeldt
Telefon: 070-761 60 11
E-post: Göran Uppfeldt

Registratorsfunktionen

E-post: Registrator
Telefon: 08-517 774 21