Om patientflöden

Karolinska Universitetssjukhuset är på väg mot en ny organisation där förändringen växer fram stegvis. Arbetet med den nya verksamhetsmodellen utgår från patienten.

Vi kommer alltmer utgå ifrån, och arbeta tillsammans med, patienten för att ge den allra bästa vården. Patientens behov och väg genom vården är centralt i den nya organisationen och det ska vara tydligt vem som har helhetsansvar för patienten och patientflöden. Interprofessionella och interdisciplinära team arbetar runt patientgruppen i dess resa genom vården.

En annan central del i den nya organisationen är att mäta de utfall som är viktiga för patienten, liksom andra styrmått som krävs för långsiktig förbättring av vården, exempelvis mått som relaterar till medarbetare och till FoU, (forskning och utbildning).

Den nya modellen skiljer sig från dagens. Idag får en patient på Karolinska Universitetssjukhuset ofta gå mellan flera avdelningar och kliniker under en behandling. Det kan ge problem med kontinuitet i vården, brister i informationsöverföring och i kvalitet. Med den nya organisationen skapas ett helhetsansvar kring patientens behandling i ett patientflöde och även bättre möjlighet att följa kvaliteten i vården.

Patientflöden i ett tema

Ett tema byggs upp av närliggande patientgrupper. I ett patientflöde ingår flera patientgrupper.