Karolinska Huddinge - klara för nya Karolinska

Nu görs strategiska satsningar på infrastruktur för framtidens intervention, operation och röntgen på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Mellan 2015 och 2019 planeras det att pågå ny- och ombyggnationer vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Byggnationerna är en del av Framtidsplanen och en av de största någonsin på hälso- och sjukvården i Stockholm län. Det ger Karolinska Huddinge förutsättningar att ligga i framkant inom vårduppdraget.

Satsningarna omfattar en ny utbyggnad och en omfattande ombyggnad av de lokaler som ligger intill den nya byggnaden. Den nya utbyggnaden kommer att inrymma verksamhet för operation, intervention, röntgen och sterilteknik.

Operation och intervention samlas

I den nya utbyggnaden skapas en ny operationsavdelning. Här kommer även en ny interventionsavdelning att finnas. Denna avdelning ska samla de interventionsavdelningar, som idag finns utspridda inom sjukhuset.

Närheten mellan operation och intervention ökar här säkerheten och kvaliteten för patienten. Det ger också effektivare logistik och flexibilitet i vårdarbetet. De nya avdelningarna förses också bland annat med ny medicinteknisk utrustning, specialiserade hybridsalar och mobil utrustning.

Ny röntgenavdelning

Det inrättas en ny röntgenavdelning i den nya utbyggnaden, med utrustning som bidrar till bättre bildkvalitet, lägre stråldoser, ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö.

Ny sterilteknisk avdelning

Sterilcentraler och sterilförråd som idag är placerade på olika platser inom sjukhuset samlas till en centraliserad sterilteknisk avdelning. Detta ökar förutsättningarna för säker och effektiv logistik kring hanteringen av sterilt material.

Ytterligare förändringar

Vissa avdelningar behöver ligga nära operationsavdelningen. Därför byggs de lokaler som ligger intill den nya utbyggnaden om för till exempel pre- och postoperativa avdelningen och förlossningsavdelningen.

Harmoniska och funktionella miljöer

De nya lokalerna utformas i en väl genomtänkt arkitektur med attraktiva, mänskliga och trygga miljöer som även motsvarar höga krav på klinisk funktionalitet. Konstnärliga utsmyckningar kommer att integreras med såväl arkitektur som byggtekniska lösningar och på så sätt bidra till den positiva miljön.

Fakta projektet

Den 20 oktober 2015 fattade landstingsfullmäktige beslut om projektet i sin helhet. Läs mer

För mer detaljerad bygginformation se Locum

Övriga utvecklings- och byggprojekt i Huddinge

På Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge är ytterligare byggprojekt på gång för att förbättra och utveckla miljön och verksamheten.

  • Ny barnmottagning är i sin helhet klar sommaren 2016. Dit kommer barnklinikernas mottagningsverksamhet att flytta etappvis. Första etappen är planerad till våren 2015.
  • Ny entré planeras klar hösten 2016.
  • Transplantationskliniken - under hösten 2015 påbörjas ombyggnation till framtidens mottagningsvård. Denna beräknas bli klar våren 2016.
  • Ombyggnation av lokaler för administrativ yta påbörjas hösten 2015. Våren 2016 ska det finnas yta för divisionsstaber och kontorslandskap för alla divisionsstaber.

Följande avdelningar byggs om till framtidens vårdavdelning (från flerbäddsrum till enkelrum):

  • KAVA – ny kirurgisk akutvårdsavdelning - färdigt våren 2015.
  • Två nya avdelningar planeras vara färdig hösten 2016 - dels kardiologi dels CAST, Centrum för Allogen Stamcellstransplantation.