Prioriteringsrådet

Prioriteringsrådet vid KCC utvärderar och prioriterar projekten inom KCC.

För att säkerställa god patientsäkerhet vid kliniska studier som innefattar avancerade terapiläkemedel (cell- och genterapier, eller vävnadstekniska produkter) eller celler för transplantation, ska alla sådana studier utvärderas av prioriteringsrådet vid KCC innan behandling av patienter sker. Begäran om Yttrande från prioriteringsrådet med produktinformation fylls i i samråd med Single Entry Point. Prioriteringsrådet sammanträder en gång i månaden och ifylld, signerad Begäran om Yttrande skickas till prioriteringsrådet senast två veckor innan sammaträdesdatum.

Prioriteringsrådet består av:

 • Harald Blegen (temachef cancer), ordförande
 • Nina Nelson Follin (kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör)
 • Berit Larsson (enhetschef Karolinska Trial Alliance, support)
 • Matti Sällberg (prefekt institutionen för laboratoriemedicin)
 • Stephan Mielke (FoU-chef tema cancer)
 • Moustapha Hassan (verksamhetschef prekliniskt laboratorium)
 • Helena Millstam (jurist Karolinska Trial Alliance) 
 • Pontus Blomberg (verksamhetschef KCC), adjungerad
 • Kristina Kannisto (Single Entry Point KCC), adjungerad sekreterare

Sammanträdesdatum för prioriteringsrådet VT 2018:

 • 22 januari
 • 19 februari
 • 19 mars
 • 16 april
 • 7 maj
 • 11 juni

Så arbetar prioriteringsrådet:

Kontakt med KCC och prioriteringsrådet via Single Enry Point kan ske när som helst under projektets gång, men tänk på att ju tidigare du kommer i kontakt med oss desto lättare blir det att planera och designa din studie. Du kan få ett Rådgivande Yttrande från prioriteringsrådet under planeringsfasen av projektet, då ansökan till Läkemedelsverket eller annan instans ännu inte gjorts. Ett Slutgiltigt Yttrande från prioriteringsrådet ska dock alltid inhämtas innan behandling av patienter sker vid Karolinska Universitetssjukhuset, då ansökan om klinisk studie/prövning godkänts av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket (avancerade terapiläkemedel) eller Inspektionen för Vård och Omsorg (celler för transplantation). Rådgivning och kontakt med Single Entry Point, samt utvärdering genom prioriteringsrådet är kostnadsfritt.

Kontakta Kristina Kannisto eller maila funktionsbrevlådan om du har frågor eller vill fylla i en Begäran om Yttrande till prioriteringsrådet.

Prioriteringsrådet arbetar utifrån en uppdragsbeskrivning som du kan läsa här.