Personuppgiftsombudet

Personuppgiftsombudet har till uppgift att säkerställa att sjukhuset behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt.

Till ombudets uppgifter hör bland annat att:

  • samråda med Datainspektionen vid tveksamhet huruvida viss personuppgiftsbehandling är laglig
  • föra förteckning över register som innehåller personuppgifter vid sjukhuset och
  • hjälpa allmänheten med rättelse av felaktiga uppgifter i personuppgiftsregister

När det gäller rättelse av felaktiga uppgifter så finns det särskilda regler som gäller för journaluppgifter. Sådana uppgifter får till exempel inte utplånas av vårdgivaren utan att Inspektionen för vård och omsorg har beslutat att så ska ske.

Kontakt

Jurist/Personuppgiftsombud
Diana Färje
Telefon: 08-517 756 95
E-post: Diana Färje

Adress
Karolinska Universitetssjukhuset
Kansliavdelningen
Nya Hemmet, T5
171 76 Stockholm